Cần kiểm tra lại một địa chỉ e-mail, hay là muốn thử một địa chỉ email ? EmailVerifier360° là ở đó vì anh. Cái xác nhận đúng là một địa chỉ email sẽ là chính xác, nhanh và trong thời gian thực. Dễ ích gì, em có thể bảo đảm đó là một địa chỉ email là hợp lệ. Đó là miễn phí ... ... và không có bất kỳ giấy tờ đăng ký !

Chúng ta không có cửa hàng nào dữ liệu. Chúng ta tôn trọng sự riêng tư của cô.

Kiểm tra một địa chỉ email với EmailVerifier360°
Kiểm tra một địa chỉ email với EmailVerifier360°

Anh nghĩ rằng địa chỉ email anh có được là đúng hay sai viết ? Anh có nhận ra e-mail kiểu kinh doanh liên lạc được với một trong những viên ? Làm thế nào để xác nhận một địa chỉ email ? Cám ơn EmailVerifier360° anh có thể dễ dàng cắt bỏ cái địa chỉ email đã kết thúc, syntaxes là không hợp lệ và giả email.
EmailVerifier360° là do mạng công cụ để kiểm tra một e-mail. Cái xác nhận đúng là một địa chỉ email sẽ là chính xác, nhanh và trong thời gian thực. Dễ ích gì, em có thể bảo đảm đó là một địa chỉ email là hợp lệ. Vì chuyện này anh chỉ cần để bước vào địa chỉ email kiểm tra rồi "click", "kiểm tra địa chỉ email". Tại khu vực kiểm tra cái validity của cú pháp của địa chỉ email và rồi kết nối với thư phục vụ kiểm tra authenticity của e-mail tài khoản. Nó miễn phí và cần thiết không giấy đăng ký. Kiểm tra email đã bao giờ bị đơn giản mà hiệu quả !

Cái verification của một e-mail trên EmailVerifier360°
Cái verification của một e-mail trên EmailVerifier360°

EmailVerifier360° kiểm tra cái validity của một địa chỉ email nhưng cũng là người thích hợp cho hoạt động của thư phục vụ nhận được thư. Của cụ cho phép kiểm tra một địa chỉ email ở hai người khác ở mức nếu có địa chỉ là trong cái xác định dạng (cú pháp) và nếu một thư phục vụ tồn tại vì miền (MX).
Thêm vào đó, chúng tôi kết cụ e-mail EmailVerifier360° có một nghiêm khắc riêng tư được chính sách của chúng tôi không sử dụng những email và đã được thử thách chúng ta không còn giữ e-mail của chúng ta phục vụ. Thêm vào đó, đồ hộp ♫ tin nhắn không được đánh dấu bằng một công cụ, như là một cơ sở dữ liệu chống spam nhanh chóng chấm dứt. Chúng ta có thể thích cô cung cấp cho chức năng này, nhưng chúng tôi tin rằng sự phục vụ của tôi sẽ không có được chính xác là đủ rồi. Dù sao, nếu cô muốn kiểm tra hay kiểm tra email, EmailVerifier360° là vì các cậu !